សកម្មភាពជាក់ស្តែងនៃការចុះមូលដ្ឋានផ្សាជាប់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរបស់ ឯកឧត្តម កែន សត្ថា ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្ត និងជាអភិបាលនៃគណ:អភិបាលខេត្តកែប

administrator | សីហា ១៤, ២០១៥ ៦:០៩ ល្ងាច

សកម្មភាពជាក់ស្តែងនៃការចុះមូលដ្ឋានផ្សាជាប់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរបស់ ឯកឧត្តម កែន សត្ថា ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្ត និងជាអភិបាលនៃគណ:អភិបាលខេត្តកែប


គេហទំព័រ : www.kep.org.kh

ទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកែប